Từ chối trách nhiệm

Simbirsk Technologies Ltd. (gọi tắt là Công ty) cho phép bên thứ 3 quyền công bố thông tin về các dịch vụ và các chương trình của họ (Gọi tắt là các sản phẩm) đến người dùng CS-Cart Shopping Cart trong mục giới thiệu Marketplace.
Công ty không đưa ra các kiến nghị cũng như bảo lãnh các sản phẩm được cung cấp bởi bên thứ 3.

Trong mọi trường hợp công ty không chịu trách nhiệm cho bất kì thiệt hại nào ( bao gồm : các tổn thất lợi nhuận và các thông tin bảo mật, các thiệt hại gây ra bởi gián đoạn kinh doanh, mất doanh thu, uy tính kinh doanh trực tiếp hay gián tiếp ) liên quan đến việc sử dụng hoạc không thể sử dụng các sản phẩm được cung cấp bởi bên thứ 3.

Các bên thứ 3 chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ phát sinh.

Các sản phẩm được liệt kê trong Marketplace có thể được phát triển cho một số phiên bản nhất định nào đó, nó cũng có thể không tương thích với các phiên bản trong tương lai.

Xin vui lòng tham khảo ý kiến của các nhà cung cấp bên thứ 3 để tìm hiểu về khả năng sử dụng cácsản phẩm của họ với những phiên bản CS-Cart.

Loading...