Dùng thử

Gian hàng demo trực tuyến cho phép bạn nhìn xem hoạt động của CS-Cart. Dễ dàng bổ sung sản phẩm, danh mục, đặt hàng và thực hiện mọi điều bạn cần để kiểm tra phần mềm. Xin lưu ý rằng cấu hình gian hàng ban đầu và cơ sở dữ liệu được tự động lưu trữ mỗi giờ.

Ultimate Edition

administration panel demo

Common administration panel
(login = admin@cs-cart.vn | pass = admin)

Get your personal online demo or compare Ultimate with the other editions.

Ultimate Edition

administration panel demo

Common administration panel
(login = admin@cs-cart.vn | pass = admin)

Get your personal online demo or compare Ultimate with the other editions.

Multi-Vendor Edition

administration panel demo

Root administrator panel
(login = admin@cs-cart.vn | pass = admin)
Vendor panel
(login = vendor@cs-cart.vn | pass = vendor)

Get your personal online demo or compare Multi-Vendor with the other editions.

Loading...