CS-Cart Labs

CS-Cart Labs thực ra là những phiên bản tiền phát hành của CS-Cart . Nó cung cấp những phiên bản đang phát tiển của CS-Cart được cài đặt trên các serve của chúng tôi để phục vụ cho việc thử nghiệm. Đồng thời nó cũng phản ánh tình trạng hiện tại về tính năng, cải tiến hay các tiện ích, sửa lỗi của hai phiên bản ProfessionalMulti-Vendor.

Mục đích

Mục đích chính của CS-Cart Labs là cho phép những người dùng CS-Cart quan tâm đến việc xem lại tất cả các tính năng mới và thể hiện quan điểm của họ để cải thiện những tính năng và chương trình đó đồng thời cũng thông báo cho chúng tôi các vấn đề về lỗi.

Chúng tôi ý thức được rằng chỉ người chủ gian hàng trực tuyến mới thực sự có thể xác định và mô tả rõ ràng các tính năng thương mại điện tử hoạt động như thế nào. Đó là lý do tại sao chúng tôi khuyến khích người dùng CS-Cart tích cực tham gia dự án CS-Cart Labs.

Tham gia!

CS-Cart Labs chỉ cho phép chủ sở hữu có license CS-Cart đăng ký tại diễn đàn CS-Cart. Để truy cập Labs, bạn sử sụng usernamemật khẩu tài khoản diễn đàn của bạn.

Tùy theo phiên bản mà URLs được phân ra như sau:

CS-Cart EditionURLsCredentials
Professional Storefront:
Admin panel:
http://labs.cs-cart.com/professional
http://labs.cs-cart.com/professional/admin.php
--
admin / admin
Multi-Vendor Storefront:
Admin panel:
Vendor panel:
http://labs.cs-cart.com/multivendor/
http://labs.cs-cart.com/multivendor/admin.php
http://labs.cs-cart.com/multivendor/vendor.php
--
admin / admin
vendor / vendor
Xin lưu ý rằng việc cài đặt CS-Cart trong Labs bao gồm cơ sở dữ liệu được lưu trữ mỗi giờ từ SVN project.

Đừng do dự khi đề xuất bất kì cải tiến nào: từ việc thay đổi buttons đến add-om. Chúng tôi luôn hoan nghênh và cân nhắc cẩn thận mọi đề xuất.

Chúng tôi tin rằng làm việc theo nhóm sẽ giúp CS-Cart trở nên hữu dụng, cởi mở và hiệu quả hơn cho gian hàng của bạn.

Một chủ đề riêng biệt trên diễn đàn của chúng tôi đều nhằm mục đích phát triển CS-Cart. Vui lòng sử dụng mục diễn đàn này để thảo luận mọi điều về CS-Cart Labs kể cả việc thông báo lỗi. Chuyên gia của chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn về những tính năng mới trong CS-Cart Labs.

Cùng cải tiến CS-Cart nào!

Loading...